پیدا

با هوده زندگی کنید

درخواست حذف اطلاعات

با هوده زندگی کنید آدمی را با هدف، باید دوام زندگی
تا که شایسته بوَد، اورا خدا را بندگی
فرق انسان را بدان، با هر چه مخلوق دگر
در هدف آن را بدان، تا زندگی آید به سر
گر رها گردد از آن، آید برون از اصل خویش
که به ذات حیوان بوَد، نَی کمتر هم بل زان به بیش
این هدف را بایدی، سوی کمال آری به کار
آدمی جز در کمال، نَی بهره ای آرد به بار
تو کمال را آن مدان، نَی ی آن جز با سواد
چه بسا اهل سواد، دنیائی را دادند به باد
مردمانی دیده ام، بیگانه بودند از قلم
ولی اندر معرفت، بودند چو مردان عَلَم
چهره بینی با صفا، قلبی پر از مهر و وفا
دهد آرامش به تو، پیوندی داردبا خدا
پس برو روحی بساز، تا جزء مردان خدا
ره بی در جهان، گردی زهر شری جدا