پیدا

به هش باش درست جواب بده

درخواست حذف اطلاعات

به هش باش درست جواب بده مردمان را حاجت است، کایندی نزد تو بدان پاسخ نیکو بده، تا ره برون یابند از آن گر جز این گیری رهی، باشد خدایت در کمین پاسخ حاجات تو، خواهد دهد از روی کین