پیدا

به هش باش موقعیت خود را نگه دار

درخواست حذف اطلاعات

به هش باش موقعیت خود را نگه دار گر بتو عزت نهند، پاسخ مضاعف بایدت تا زِ کبر آئی برون، وز آن بزرگی آیدت ور بتو خواری رسد، پاسخ سکوت باید تورا تا از آن ره بگذری، سالم در آئی زآن سرا