پیدا

بهترین شادی

درخواست حذف اطلاعات

ی بیهترین شاد بهترین شادی برایم، نفی شادی و غم است که در آن آرامش دل، از برایم همدم است شادی نَی ماند رود آن، غم تو بینی از پی آن این حقیقت را تو بینی، در به دیدار ان پس نکو آنست بی ، راه شادیآرامی به جان این نیاید مر کَنی تو، هر چه بند است به جهان ره به ت خدا بَر، زآن سلامت را بجو خواهی زین ت بی ، هر چه گوئی از نکو